نطق موسی احمدی نماینده دیر، کنگان و جم (94/07/22)

نطق موسی احمدی نماینده دیر، کنگان و جم (94/07/22)