نطق میر قسمت موسوی اصل نماینده گرمی (94/07/08)

نطق میر قسمت موسوی اصل نماینده گرمی (94/07/08)