نطق ناطق نوری درباره مجلس شورای اسلامی

نطق ناطق نوری درباره مجلس شورای اسلامی