نطق نبی الله احمدی نماینده مردم داراب و زرین دشت(94/08/04)

نطق نبی الله احمدی نماینده مردم داراب و زرین دشت(94/08/04)