نطق نوذر شفیعی نماینده ممسنی و رستم(94/07/08)

نطق نوذر شفیعی نماینده ممسنی و رستم(94/07/08)