نطق کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل، نیر و نمین (94/07/08)

نطق کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل، نیر و نمین (94/07/08)