Skip to Content

هیات رئیسه نحوه برگزاری جلسات نوبت عصر را بررسی می کند

نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص نحوه برگزاری جلسات نوبت عصر قوه مقننه عنوان کرد: هیات این موضوع را بررسی خواهد کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی علیرضا سلیمی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 20 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای با استناد به مواد 16، 22 و 105 آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد: ماده 16 آیین نامه صراحت دارد که هیات رئیسه باید به آیین نامه مجلس پایبند باشد و ماده 22 نیز به حفظ شأن مجلس اشاره دارد، اما تذکر من ماده 105 است که صراحت دارد در هر جلسه رسمی مجلس 3 نفر از نمایندگان می توانند به نوبت و طبق فهرست از قبل تهیه شده براساس قرعه نطق داشته باشند و 2 نفر از نمایندگان نیز نطق اضطراری داشته باشند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هیات رئیسه باید مشخص کند که جلسات بعدازظهر رسمی است یا خیر؛ اگر رسمی است باید نطق در آن باشد اگر نیست یعنی ادامه جلسه صبح است که برای برگزاری آن باید از نمایندگان رأی گیری شود.

وی ادامه داد: واژه می تواند در آیین نامه هم نظارت بر حق نمایندگان دارد و تفسیر آن برعهده هیات رئیسه مجلس نیست، لذا نباید اجازه داد که شأن مجلس خدشه دار شود و فقط هیات رئیسه در این خصوص تصمیم بگیرد.

 عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: این تذکر قابل بحث است و باید در هیات رئیسه مورد بررسی قرار گیرد، اما با توجه به اینکه دستور فعلی مجلس چیز دیگری است، اجازه دهید این موضوع را در نوبت خودش در هیات رئیسه مورد بررسی و نتیجه آن را به نمایندگان عنوان کنیم.