Skip to Content

وزارت راه و شهرسازی موظف به تهیه نقشه حریم گسل ها شد

نمایندگان مجلس وظایف وزارت راه و شهرسازی در شرایط بحران را تعیین کردند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با الحاق یک بند به ماده  موافقت کردند.

در بند الحاقی ماده 14 آمده است:

وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موظف است:

1- نقشه حریم گسل ها را با اولویت کلانشهرها به همراه ضوابط ساخت و ساز در حریم گسل ها را تهیه کنند.

2- نقشه های پهنه بندی خطر زلزله، خطرپذیری ریسک، لحظه ای در سطح ملی و استانی و شهری تهیه، تصویب و نقشه های طرح های تفصیلی شهری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دهد.

3- سامانه پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب نگری کشور در کلانشهرها راه اندازی کند.

4- زون های با فرو ریزش و فرونشست با در نظر گرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاری های زیر سطحی و مواردی از این قبیل در حوزه های شهری و در مسیر سامانه های حمل و نقل جاده ای، ریلی و در فرودگاه ها و بنادر تعیین و تمهیدات مهندسی در خصوص مقابله با فروریزش های شهری و فرو نشست زمین را با هدف تدوین ضوابط آئین نامه های مرتبط تعیین کنند.

5- ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم و بلندمرتبه با کاربری های مختلف با اولویت بندی شهرها در برابر آتش سوزی، زلزله، فرونشست و فرو ریزش زمین انجام دهد.

6- ارزیابی آسیب پذیری با اولویت بندی نشانه های حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای را از طریق خطر زلزله، فرونشست و فرو ریزش زمین با هدف شروع اقدامات اجرایی ارتقاء تاب آوری را انجام دهد.

 

7- با همکاری وزارت نفت، نیرو و مخابرات قرارگیری شریان های حیاتی و مجموعه های مرتبط به سازمان های دولتی و شرکت ها در حریم گسل ها و زون های با خطر زلزله و فرو نشست و فرو ریزش زمین ارزیابی کنند و موارد را جهت شروع اقدامات اجرایی ارائه کند.