کاشانی ناصر

کاشانی ناصر


ناصر کاشانی منتخب مردم زاهدان و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم میباشد  ناصر کاشانی با کسب 065/81 رأی نماینده زاهدان در مجلس نهم شد. سوابق کاری: معاون پيشگيري سازمان بهزيستي استان، عضو شوراي عالي بسيج كارمندان استان تحصیلات: دكتراي پزشكي دانشكده پزشكي زاهدان