کمیسیون حقوقی و قضایی

اعضای هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی (سال سوم)

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1

ملک‌شاهی

اله‌یار

لرستان

کوهدشت

رئیس

2

کمالی‌پور

یحیی

کرمان

جیرفت و عنبرآباد

نائب رئیس اول

3

کاظمی

محمد

همدان

ملایر

نائب رئیس دوم

4

رحیمی جهان آبادی

جلیل

خراسان رضوی

تربت جام و تایباد

دبیر اول

5

رضازاده

حسین

فارس

کازرون

دبیر دوم

6

نوروزی

حسن

تهران

رباط کریم و بهارستان

سخنگو

 

 

اعضای هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی (سال دوم)

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1.

ملک‌شاهی

اله‌یار

لرستان

کوهدشت

رئیس

2.

رضازاده

حسین

فارس

کازرون

نائب رئیس اول

3.

کاظمی

محمد

همدان

ملایر

نائب رئیس دوم

4.

رحیمی جهان آبادی

جلیل

خراسان رضوی

تربت جام و تایباد

دبیر اول

5.

کمالی‌پور

یحیی

کرمان

جیرفت و عنبرآباد

دبیر دوم

6.

نوروزی

حسن

تهران

رباط کریم

سخنگو

 

 

اعضای هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی (سال اول)

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1.

ملک‌شاهی

اله‌یار

لرستان

کوهدشت

-رئیس

2.

کاظمی

محمد

همدان

ملایر

نائب رئیس اول

3.

کمالی‌پور

یحیی

کرمان

جیرفت و عنبرآباد

نائب رئیس دوم

4.

رضازاده

حسین

فارس

کازرون

دبیر اول

5.

رحیمی جهان آبادی

جلیل

خراسان رضوی

تربت جام و تایباد

دبیر دوم

6.

نوروزی

حسن

تهران

رباط کریم

سخنگو

 

 

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی  

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1

فتحی

محمدجواد

تهران

تهران

عضو

2

آبرامیان

ژرژیک

(اقلیت مذهبی)

ارامنه جنوب

عضو

3

بختیار

علی

اصفهان

خوانسار و گلپایگان

عضو

4

پورمختار

محمد علی

همدان

بهار و کبودرآهنگ

عضو

5

حضرت پور

روح الله

آذربایجان غربی

ارومیه

عضو

6

دهقان

محمد

خراسان رضوی

چناران، طرقبه و شاندیز

عضو

7

طاهرخانی

بهمن

قزوین

تاکستان

عضو

8

ناصری نژاد

مجید

خوزستان

شادگان

عضو